Skip to main content

Персонал и заплати

Модулът е достъпен във версия "SQL сървер".
Версия "Файлов сървер" е спряна от поддръжка.

Модул “Персонал и заплати” Ви дава възможност за пълноценна обработка на данни за структурата на предприятието, работните места и сключените договори за заемането им, както и възможност за улеснено и в максимална степен автоматизирано изчисляване на работни заплати и декларации, свързани с осигуряването. Разработен е чрез използване на върховите постижения в областта на обектно ориентираното програмиране. Чрез използване на релационни бази данни е постигнато завидно бързодействие и стабилност на системата. Някои по-важни характеристики напродукта са:

  • Неограничен брой фирми – можете с едно копие на продукта да водите счетоводството на толкова на брой фирми, колкото пожелаете.
  • Неограничен брой счетоводни години – ако смятате, че е необходимо можете да поддържате колкото желаете минали години, да се връщате в тях, да правите промени и да приключвате отново съответната година.
  • Поддържа йерархична организационна структура на предприятието.
  • Обработва данни за възнаграждения и осигуровки на всички видове лица, наети по трудови правоотношения.
  • Обработва информация по граждански договори и за самоосигуряващи се лица.
  • Включва пълни национални класификатори на икономическите дейности и професии.
  • Автоматично изчисляване на начисления, удръжки, годишен данък по ЗДДФЛ, провизии за неизползвани отпуски и др.
  • Добавяне на дефинирани от потребителя нови видове начисления и удръжки.
  • Генериране на файлове за обмен на данни с НАП.
  • Само един програмно определен период – счетоводна година - не са необходими указания към програмата за приключване на месеци, тримесечия или други междинни счетоводни периоди.
  • Всички необходими справки - програмата може да изгражда всички справки, необходими за счетоводни и управленчески нужди за произволно зададен от Вас период от време.
  • Генериране на нови видове справки - възможно е генериране от Вас на нови видове справки и добавянето на техните макети в списъка на справките, изготвяни от програмата.

Начална страница | Продукти | Техника и консумативи | Услуги