Skip to main content

Активи

Модулът е достъпен във версия "SQL сървер".
Версия "Файлов сървер" е спряна от поддръжка.

Модул "Дълготрайни активи" Ви дава възможност за перфектна обработка на всичката информация, свързана с Вашите дълготрайни материални и нематериални активи. Разработен е чрез използуване на върховите постижения в областта на обектно ориентираното програмиране. Чрез използуване на релационни бази данни е постигнато завидно бързодействие и стабилност на системата. Някои по важни характеристики на продукта са:

  • Неограничен брой фирми - можете с едно копие на продукта да водите счетоводството на толкова на брой фирми, колкото пожелаете.
  • Неограничен брой счетоводни години - ако смятате, че е необходимо можете да поддържате колкото желаете минали години, да се връщате в тях, да правите промени и да приключвате наново съответната година.
  • Само един програмно определен период - счетоводна година. Не са необходими указания към програмата за приключване на месеци, тримесечия или други междинни счетоводни периоди.
  • Възможност за изчисляване на амортизационни планове по всички предвидени в Закона за счетоводството методи на амортизация.
  • Следене на разлики спрямо данъчно признатите амортизационни норми.
  • Безпроблемни корекции в минало време. Винаги можете да промените амортизационния план и да проверите икономическия ефект от променените амортизационни норми.
  • Изчисляване на преоценки на дълготрайните активи съобразно изискванията на законодателството.
  • Следене на дълготрайните активи по счетоводни сметки, местонахождения, материално - отговорни лица и др.
  • Изготвяне и печат на всички необходими справки и рекапитулации.
  • Преглед и печат (включително графики) на амортизационните норми и за бъдещи години.

Начална страница | Продукти | Техника и консумативи | Услуги