Skip to main content

Какви са промените в справка по чл. 73, ал. 6 за данните за 2022 г.

Предоставяне на информация със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Информация от НАП можете да намерите тук.

Следва становище на Евгения Попова, данъчен експерт.

На основание § 5, т. 2 от ЗИД на ЗДДФЛ, аналогично на промените в чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, в чл. 73, ал. 6 от закона думите „облагаеми доходи по трудови правоотношения“ са заменени с „доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4.

Внимание: Тази разпоредба се прилага и за доходи, изплатени през 2022 г., т.е. разпоредбите, касаещи предоставянето на информация със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за някои необлагаеми доходи намират приложение и за изплатените през 2022 г. доходи от трудови правоотношения.

Предвид това изменение, промени са реализирани, както в образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, така и във файловия формат за попълване на данните, които са публикувани на интернет страницата на НАП.

Предвид направеното добавяне на някои необлагаеми доходи, изплатени от работодателите на физическите лица по трудови правоотношения, са въведени допълнителни кодове, с които се посочват конкретните необлагаеми доходи, за които се изисква предоставянето на информация (които са налице и в служебната бележка образец 1а). Кодовете на необлагаемите доходи са следните:

104 Ваучери за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е“ от ЗДДФЛ.

105 Обезщетения, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ.

106 Еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ.

107 Обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 14 от ЗДДФЛ.

108 Парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ.

109 Други необлагаеми доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ - „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4.

• С код 104 се посочва размерът на сумите, предоставени под формата на ваучери за храна до 200 лв. на месец, които представляват необлагаем доход по реда на ЗДДФЛ. Ако на месец на физическо лице са предоставяни по-високи суми под формата на ваучери за храна, които над 200 лв. подлежат на облагане по реда на ЗКПО, разликата над 200 лв. не би следвало да бъде посочвана тук.

• В код 105 влизат доходи, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ. Това са обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 227, 229, 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 121 и чл. 124 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 234, ал. 1 - 7 и чл. 236 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител. Най-общо казано освен обезщетенията по Кодекса на труда, тук попадат обезщетения, които в повечето случаи се изплащат по силата на специални закони от посочените държавни институции.

• С код 106 се посочват изплатените еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството. Това са доходи необлагаеми в общ размер до 2400 лв. на конкретно физическо лице и в тези случаи се посочват с този код.

• В код 107 влизат обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс. Това са сумите, които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност.

Следователно работодателите посочват с код 107 болничните, които са за тяхна сметка. Осигурителните вноски намират отражение в общия размер на задължителните осигурителни вноски за сметка на физическите лица по отношение на което не е налице новост. В случай, че през годината са изплащани само болнични и лицето няма облагаем доход, осигурителните вноски за сметка на физическите лица също се посочват в справката.

Сумите, които НОИ изплаща за временната неработоспособност се посочват по новия специален ред на ЗНАП.

• В код 108 попадат парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт – например тук попадат награди по силата на специални закони като Закона за сметната палата, Министерството на вътрешните работи и др. закони, наредби, правилници и др. нормативни документи. Следователно дори да става въпрос за предметна награда, предоставена на дадено физическо лице, стойността й трябва да бъде посочена с този код.

• Код 109 се използва за други необлагаеми доходи, а именно:

- доходи по чл. 24, ал. 2, т. 16 и 17 от ЗДДФЛ, когато не са предоставени в натура – това са паричните средства по чл. 226з и 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, паричната помощ по чл. 69, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 182, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 76, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и паричните средства и помощи по чл. 67, ал. 1 - 5, чл. 69, ал. 1, чл. 108 и чл. 111, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. Тук попадат суми, които се изплащат на членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение, които се подпомагат с парични средства. Като цяло при тези разпоредби се касае за изплащане на парични средства, а не става въпрос за доходи в натура.

- доходи по чл. 24, ал. 5 от ЗДДФЛ, които са средства за пътуване и престой за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия. Тези суми имат характер на командировъчни пари, но следва да се посочват от бюджетните предприятия за разлика например от стойността на другите командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни), които са изключени от посочване в справката.

Следва да се отбележи, че има много други необлагаеми доходи във връзка с трудовите правоотношения, които са извън обхвата на информацията, която се посочва в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ. По отношение на социалните разходи, за сметка на работодателите, които са необлагаеми при физическите лица на основание чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ, когато са в натура, според така предвиденото на практика за тях няма да се предоставя информация, тъй като когато тези разходи не са в натура, те не попадат в разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ и представляват облагаем доход за физическите лица.