Skip to main content

Двустранно счетоводство

Модулът е достъпен във версия "SQL сървер".
Версия "Файлов сървер" е спряна от поддръжка.

Модул “Двустранно счетоводство” Ви дава възможност за перфектна обработка на Вашите счетоводни документи по метода на двустранното счетоводство. Разработен е чрез използване на върховите постижения в областта на обектно ориентираното програмиране. Чрез използване на релационни бази данни е постигнато завидно бързодействие и стабилност на системата. Някои по-важни характеристики напродукта са:

  • Неограничен брой фирми – можете с едно копие на продукта да водите счетоводството на толкова на брой фирми, колкото пожелаете.
  • Неограничен брой счетоводни години – ако смятате, че е необходимо можете да поддържате колкото желаете минали години, да се връщате в тях, да правите промени и да приключвате отново съответната година.
  • Неограничен брой счетоводни сметки – осигурява Ви възможност да въвеждате каквито желаете сметки, включително и непредвидени в националния сметкоплан.
  • Неограничен брой признаци – можете да изградите толкова признаци, колкото са Ви необходими. За всеки признак можете да опишете произволна по сложност и максимално близка до действителността дървовидна структура на неговите характерни елементи.
  • Неограничен брой нива на аналитичност на сметките – накарайте системата да завежда всяка една сметка по толкова признаци, по колкото желаете да получавате аналитична информация. Така програмата сама ще се грижи да обобщава данни за Вашите управленчески и аналитични нужди.
  • Възможност за ползване на националния сметкоплан – за Ваше улеснение е включен целият национален сметкоплан.
  • Възможност за ползване на сметкоплана на друга фирма – когато започвате работа с нова фирма можете да заимствате сметкоплана на вече обработвана Ваша фирма. Това Ви спестява работата по настройка на сметкоплана на всяка фирма поотделно.
  • Улеснено въвеждане на първична счетоводна информация – чрез автоматично допълване имена на сметки, контрагенти, видове услуги и други подобни.
  • Потвърдени и непотвърдени статии – по Ваше желание някои статии могат да бъдат в режим потвърдени (и съответно сумите по тях отразени по дебита и кредита на съответните сметки) и непотвърдени.
  • Потвърждаване и отменяне на групи от статии - удобството да проверите “Какво би станало ако осчетоводя така…?”.
  • Безпроблемни корекции в минало време - вече не е необходимо да сторнирате неправилни статии. Достатъчно е само да коригирате.
  • Само един програмно определен период – счетоводна година - не са необходими указания към програмата за приключване на месеци, тримесечия или други междинни счетоводни периоди.
  • Пълна автоматична обработка на дневници, декларации и дискети по Закона за данък върху добавената стойност.
  • Автоматично изчисляване и контиране на курсови разлики – при поискване от Ваша страна системата генерира контировки за курсови разлики към зададена от Вас дата съобразно пълната аналитичност на Вашия сметкоплан.
  • Всички необходими справки - програмата може да изгражда всички справки, необходими за счетоводни и управленчески нужди за произволно зададен от Вас период от време както хронологично така и аналитично. Поддържа се информация дори и за датата, часа и оператора, въвел или променил всяка една счетоводна операция.
  • Генериране на нови видове справки - възможно е генериране от Вас на нови видове справки и добавянето на техните макети в списъка на справките, изготвяни от програмата.
  • Връзка с други приложения - програмата обменя данни с другите модули от пакета ПРАКТИКА. Освен това е осигурен експорт на информация към MS Word, MS Excel, Internet и други формати.

Начална страница | Продукти | Техника и консумативи | Услуги