Skip to main content

В редовете на VIES декларацията има поле "Данъчен период". Кога се попълва?

VIES декларацията се изготвя автоматично от данните от редовете на дневниците по ДДС. Всеки ред от VIES декларацията обобщава извършените вътреобщностни доставки към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка. В колоната "Данъчен период" трябва да попълните месец и година във формат "ММ.ГГГГ" на периода, през който данъка е станал изискуем само за редовете, за които този период е различен от данъчния период, за който се подава VIES декларацията. За останалите редове това поле се оставя празно.