Skip to main content

Как се изчислява платен отпуск?

За да се изчисли възнаграждение за платен отпуск се ползва за базов месец последния предходен месец, в който работника има поне 10 отработени дни. Изчислява се полученото възнаграждение на ден за базовия месец. За целта се вземат предвид само възнаграждения с постоянен характер. Получената сума се коригира с коефициент равен на съотношението на броя работни дни в базовия месец и броя работни дни в месеца на ползване на отпуск. Получената сума се умножава по броя работни дни в платен отпуск.
Пример: Нека полученото възнаграждение в базовия месец е 1000 лв. Възнаграждението е получено за 15 работни дни. Базовия месец има 20 работни дни. Платения отпуск е с продължителност 4 работни дни, а месеца на ползване на отпуска е с 22 работни дни.
Сумата на отпуска е:
1000/15 * 20/22 * 4 = 242.42 лв.