Skip to main content

Нови възможности на модул "Интрастат конвертор"

Добавени са нови възможности на програма "Интрастат конвертор".
Вече програмата проверява дали нетното тегло е в допустимия диапазон съгласно новата номенклатура за допустими диапазони за единично тегло, публикувана на страницата на НАП, като маркира като грешни редовете, които не отговарят на изискванията.
Също така програмата маркира като подозрителни редовете, за които има несъответствие съгласно коефициентите за конвертиране за всички кодове на стоки от "Комбинираната номенклатура", които изискват допълнителна мерна единица, публикувани на страницата на НАП.

Ако желаете да се възползвате от новите възможности моля свържете се с нас.