Skip to main content

Готова е актуализация на модули "Двустранно счетоводство" и "Склад и фактуриране" във връзка с промени в правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност.

Моля да се обадите в нашия офис за уговаряне дата и час на посешение за отразяване на промените.