Skip to main content

Указание относно годишно преизчисляване на данък по ЗДДФЛ

На 15.01.2013 отправихме следното писмено питане към НАП:

В търговско дружество има персонал, нает по трудови договори.
Едно лице от персонала е с намалена работоспособност повече от 50% считано от месец март 2012 г. За януари и февруари на лицето е удържан пълния данък, а за периода март - декември - с отчитане на намалението по чл. 18, ал. 2
При годишно преизчисляване на данъка с отчитане на намалението по чл. 18, ал. 1 се получава сума за възстановяване на лицето по чл. 49, ал. 6.

Съгласно Наредба Н-8 и указанията за попълването на декларация образец 6 няма къде в декларация образец 6 да се посочи този данък за възстановяване на лицето. Същевременно съгласно чл. 49, ал. 7 от ЗДДФЛ търговското дружество ще прихване този данък за възстановяване от следваща вноска в републиканския бюджет.
При тази ситуация ще се получи деклариран по-голям данък за внасяне отколкото реално внесения в републиканския бюджет.

Моля за Вашия отговор как да се декларира в декларация образец 6 данъка за възстановяване по чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ

Днес, 04.03.2013 г. получихме отговор от НАП, който можете да видите тук.

Съгласно отговора данък за възстановяване по чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ не се посочва в декларация образец 6.